Wysokości zasiłków, wskaźniki - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Siedziba OPS Lipnik

Wysokości zasiłków, wskaźniki

Wysokości świadczeń z pomocy społecznej oraz innych świadczeń wg. obowiązujących przepisów

Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz.U.z 2016r. poz.930 z późn. zm. ), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz.U.z 2015r. poz.1058)

Kryterium dochodowe:

    Dla osoby samotnie gospodarującej - 634zł.
    Dla osoby w rodzinie - 514zł.

Dochód z 1 ha przeliczeniowego - 288zł.

 Wysokości świadczeń:

    Zasiłek stały
    - maksymalna wysokość - 604zł.
    - minimalna wysokość - 30zł.
    Zasiłek okresowy
    - maksymalna wysokość - wynika z dochodów osób i rodzin
    - minimalna wysokość - 20zł.
    Dodatkowa zasada ustalająca minimalną kwotę zasiłku
    - (% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny)
     – w przypadku rodziny - 50% różnicy
    - w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy

Na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017r.  poz.180 )


Kwoty uprawniające do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy

1. W przypadku gospodarstw jednoosobowych
średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa  domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie może przekroczyć – 175 % kwoty najniższej emerytury tj: 1750,00zł.

2. W przypadku gospodarstw wieloosobowych

średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie może przekroczyć – 125 % kwoty najniższej emerytury tj: 1250,00zł.

ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKU

Na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2016, poz.1518 ze zm.). Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych wynosi 674,00 zł na osobę w rodzinie. Dla rodziny wychowującej dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł na osobę w rodzinie.

Zasiłki rodzinne:

    na dziecko do 5 roku życia - 95,00 zł.
    na dziecko od 5 do 18 roku życia - 124,00 zł.
    na kolejne dzieci pow. 18 do 24 roku życia - 135,00 zł.        

Zasiłek pielęgnacyjny - 153,00 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne - 1406,00 zł.
Specjalny zasiłek opiekuńczy- 520,00 zł.
Zasiłek dla opiekuna - 520,00 zł

Dodatki do zasiłków rodzinnych:

    z tytułu urodzenia dziecka - 1000,00 zł.
    jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 1000,00 zł.
    z tytułu opieki nad dzieckiem w  okresie korzystania z urlopu  wychowawczego - 400,00 zł.
    z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193,00 zł.
    (w przypadku dziecka niepełnosprawnego) - 273,00 zł.
    dziecka niepełnosprawnego(do lat 5) - 90,00 zł.
    powyżej 5 lat-  110,00 zł.
    z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (jednorazowo) - 100,00 zł.
    z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (od września do czerwca)
    - zamieszkiwanie w miejscowości w której znajduje się szkoła - 113,00 zł.
    - dojazdy - 69,00 zł.
    dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku - 95,00 zł.

Świadczenie rodzicielskie- 1000,00 zł.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2017r., poz. 489 ). Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 725,00 zł na osobę w rodzinie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.